Glimmen: Kastanjelaan en Beukenlaan

Glimmen: Kastanjelaan en Beukenlaan

In 2019 verbeterden we 18 woningen aan de Kastanjelaan en Beukenlaan in Glimmen. We isoleerden de woningen en voerden onderhoud uit.