Organisatie en bestuur

Woonborg is een stichting zonder winstoogmerk. Goede en betaalbare huurwoningen bieden voor mensen met een laag inkomen: dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Huurders, maar ook partners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en leveranciers waar we mee samenwerken moeten van ons op aan kunnen. Daarom is het belangrijk dat onze organisatie open, goed en degelijk bestuurd wordt. Dat is geregeld in onze statuten.

Onze bestuurlijke organisatie is ingericht volgens de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties  2015. We zijn lid van Aedes en onze Raad van Commissarissen is aangesloten bij VTW  (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties).

Directie

Esther Borstlap is directeur van Woonborg. De beloning van de directie is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Esther Borstlap is voorzitter van het Drents Platform Wonen en lid van de Deelnemersraad WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw).  

Medewerkers en teams

Bij Woonborg werken ongeveer 60 mensen. Een aantal medewerkers van Woonborg is gemachtigd om namens Woonborg verplichtingen aan te gaan. Zoals het sluiten van een (huur)contract, de inkoop van materialen etc. Dit is geregeld in onze procuratieregeling. Een exemplaar van deze regeling kunt u opvragen bij ons secretariaat. Onze organisatie bestaat uit de afdelingen Projecten, Woondiensten en Financiën & Ondersteuning. Daarnaast is er een staf die de directie ondersteunt op het gebied van personeel en organisatie, communicatie, beleid. En er is een secretariaat.

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • Emme Groot, voorzitter 
 • Esther Liefers
 • drs. Frits Nicolai RE RC, op voordracht van Algemene Huurdersvereniging WOON
 • René Hoving, op voordracht van Algemene Huurdersvereniging WOON
 • Erik Drenth

De beloning van de Raad van Commissarissen is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

Commissies

 • Remuneratiecommissie: Emme Groot, vacature
 • Auditcommissie: Frits Nicolai (voorzitter), Erik Drenth

Rooster van aftreden

 • Emme Groot, 1e termijn, aftreeddatum 14 februari 2022
 • Frits Nicolai, 1e termijn, aftreeddatum 16 juli 2020
 • René Hoving, 1e termijn, aftreeddatum 1 februari 2021
 • Erik Drenth, 1e termijn, aftreeddatum 1 oktober 2022
 • Esther Liefers, 1e termijn, aftreeddatum 14 februari 2023