Organisatie en bestuur

Woonborg is een stichting zonder winstoogmerk. Goede en betaalbare huurwoningen bieden voor mensen met een laag inkomen: dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Huurders, maar ook partners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en leveranciers waar we mee samenwerken moeten van ons op aan kunnen. Daarom is het belangrijk dat onze organisatie open, goed en degelijk bestuurd wordt. Dat is geregeld in onze statuten.

Onze bestuurlijke organisatie is ingericht volgens de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties. We zijn lid van Aedes en onze Raad van Commissarissen is aangesloten bij VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties).

Directie

Esther Borstlap is directeur-bestuurder van Woonborg. De beloning van de directie is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Zij is daarnaast  lid van de deelnemersraad WSW, lid van de klankbordgroep Handboek Marktwaardering (ministerie van BZK en Autoriteit woningcorporaties), lid van de klankbordgroep Sociaal domein (Aedes) en lid van het Aanjaagteam Collegiale financiering (Aedes).

Medewerkers en teams

Bij Woonborg werken ongeveer 60 mensen. Een aantal medewerkers is gemachtigd om namens Woonborg verplichtingen aan te gaan. Zoals het sluiten van een (huur)contract, de inkoop van materialen etc. Dit is geregeld in onze procuratieregeling. Een exemplaar van deze regeling kunt u opvragen bij ons secretariaat. Onze organisatie bestaat uit de afdelingen Projecten, Woondiensten en Financiën & Ondersteuning. Daarnaast is er een staf die de directie ondersteunt op het gebied van personeel en organisatie, communicatie, beleid en secretariaat.

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Emme Groot, voorzitter 
  • René Hoving, vicevoorzitter, op voordracht van AH WOON *
  • Esther Liefers
  • Frits Nicolai, op voordracht van AH WOON
  • Erik Drenth

De beloning van de Raad van Commissarissen is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

* AH WOON is de belangenorganisatie voor huurders van Woonborg. 

Commissies

  • Remuneratiecommissie: René Hoving (voorzitter), Emme Groot (lid)
  • Auditcommissie: Frits Nicolai (voorzitter), Erik Drenth (lid)

Rooster van aftreden

 

Naam:

Benoemd:

Benoemd tot:

Emme Groot

14-02-2018

14-02-2022 *

Frits Nicolai

16-07-2016

16-07-2024

René Hoving

01-02-2017

01-02-2025

Erik Drenth

01-10-2018

01-10-2022 *

Esther Liefers

14-02-2020

14-02-2024 *

Na deze termijn herbenoembaar