Organisatie en bestuur

Woonborg is een stichting zonder winstoogmerk. Goede en betaalbare huurwoningen bieden voor mensen met een laag inkomen: dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Huurders, maar ook partners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en leveranciers waar we mee samenwerken moeten van ons op aan kunnen. Daarom is het belangrijk dat onze organisatie open, goed en degelijk bestuurd wordt. Dat is geregeld in onze statuten.

Onze bestuurlijke organisatie is ingericht volgens de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties. We zijn lid van Aedes en onze Raad van Commissarissen is aangesloten bij VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties).

Directie

Esther Borstlap is directeur-bestuurder van Woonborg. De beloning van de directie is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Zij is daarnaast voorzitter van de deelnemersraad WSW en voorzitter van de G13.

Medewerkers en teams

Bij Woonborg werken ongeveer 60 mensen. Een aantal medewerkers is gemachtigd om namens Woonborg verplichtingen aan te gaan. Zoals het sluiten van een (huur)contract, de inkoop van materialen etc. Dit is geregeld in onze procuratieregeling. Een exemplaar van deze regeling kunt u opvragen bij ons secretariaat. Onze organisatie bestaat uit de afdelingen Projecten, Woondiensten en Financiën & Ondersteuning. Daarnaast is er een staf die de directie ondersteunt op het gebied van personeel en organisatie, communicatie, beleid en secretariaat.

Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • Emme Groot, voorzitter 
 • Esther Liefers, vicevoorzitter
 • René Hoving, op voordracht van huurdersorganisatie AH WOON 
 • Frits Nicolai, op voordracht van huurdersorganisatie AH WOON
 • Erik Drenth

Beloning
De beloning van de Raad van Commissarissen is conform de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

Commissies

 • Remuneratiecommissie: René Hoving (voorzitter), Emme Groot (lid)
 • Auditcommissie: Frits Nicolai (voorzitter), Erik Drenth (lid)

Rooster van aftreden

 • Emme Groot: benoemd op 14 februari 2018 tot 14 februari 2026
 • Esther Liefers: benoemd op 14 februari 2020 tot 14 februari 2024 *
 • Frits Nicolai: benoemd op 16 juli 2016 tot 16 juli 2024 
 • René Hoving: benoemd op 1 februari 2017 tot 1 februari 2025
 • Erik Drenth: benoemd op 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2026

Na deze termijn herbenoembaar