16 december 2019

Reactie Esther Borstlap op visitatierapport

In 2019 hebben wij een visitatie laten uitvoeren. Het rapport van de visitatiecommissie van Cognitum is nu verschenen. Esther Borstlap, directeur van Woonborg reageert.

Woonborg is er voor de huurders

Allereerst dank aan de visitatiecommissie. Mede namens de Raad van Commissarissen wil ik mijn waardering uitspreken voor de open en kritische blik tijdens het visitatieproces. Het doet mij goed dat de ontwikkeling die Woonborg de afgelopen periode heeft doorgemaakt én de kracht van Woonborg door de commissie op waarde is herkend en erkend. Ik vind het zeer waardevol dat de commissie uit de gesprekken met stakeholders heeft opgehaald dat Woonborg een organisatie is die tot in de kern er voor huurders is en dat dit breed wordt gedragen en ervaren. Dit compliment is in mijn ogen ook een erkenning aan het adres van AH WOON, onze huurdersbelangenvereniging. Zij heeft een zeer belangrijke rol, AH WOON denkt op veel terreinen en bij veel beleidstrajecten met ons mee. Wij prijzen ons gelukkig met een actieve en betrokken huurdersbelangenvereniging.

No-nonsense, Woonborg maakt beloftes waar

Ook het feit dat onze stakeholders Woonborg ervaren als een no-nonsense organisatie met veel kwaliteit, geen voorloper maar een organisatie die de beloftes die zij maakt en de ambities die zij stelt realiseert, doet deugd. En ik zie een belangrijk aanknopingspunt: de commissie heeft ervaren dat medewerkers trots zijn op Woonborg.   

Heldere strategische uitgangspunten

In mijn position paper beschreef ik dat Woonborg in de afgelopen periode de omslag maakte naar een organisatie die zowel in de kwaliteit als in de kwantiteit van de medewerkers investeert. Ook hebben we, samen met de huurdersvereniging en gemeenten werk gemaakt van heldere strategische uitgangpunten. Bijvoorbeeld in woonvisies en beleid op het gebied van huurprijzen en duurzaamheid.

Van naar binnen gericht, naar meer open

In het begin van de visitatieperiode, de periode 2015 - 2016 was Woonborg wat meer naar binnen gericht, ziet de commissie, de tweede helft manifesteerden we ons meer buiten de deur. Ik herken dat. Inmiddels zijn we voor onze huurders herkenbaarder en in de samenwerking voelbaarder aanwezig. We hebben daarin belangrijke stappen in gezet.

Kansen voor verbetering

De commissie geeft ook een aantal handvatten die kunnen leiden tot verdere verbetering en aanscherping van onze aandacht. Ik vind ze bruikbaar en geef er graag een reactie op.

Meer focussen, niet te veel tegelijk

Zo ziet de commissie ons tempo waarin we processen aanpakken als een aandachtspunt. We doen er veel tegelijkertijd. Dat herken ik en inmiddels hebben we besloten om daar concreet iets mee te doen. We focussen ons bijvoorbeeld allereerst op het maken van een klantstrategie en denken vervolgens na waarom we welke processen op welk moment zouden willen beetpakken. “Bezint eer ge begint.”

Draag meer uit waar Woonborg mee bezig is en wat die te bieden heeft

De commissie vindt daarnaast dat Woonborg meer mag vertellen en uitdragen wat we doen. We hebben veel kennis en ervaring om te delen, aan collega-corporaties, gemeenten, aannemers en ketenpartners op het gebied van zorg en welzijn. We nemen dit advies ter harte en willen onze communicatie doelgerichter aanpakken. Vanuit wat we willen bereiken, willen we meer laten zien wat we doen. Op die manier kunnen we ons ook meer agendastellend manifesteren.

Uitkijken voor het worden van een organisatie met oogkleppen

De visitatie commissie geeft aan dat het belangrijk is dat Woonborg in contact met haar omgeving én vanuit de opgave in het sociaal domein aan het werk gaat met het concept netwerkorganisatie. We nemen het advies van de commissie ter harte en zullen daarbij blijven kijken wat de opgave in het sociaal domein is. Deze kan namelijk veranderen in de tijd en is niet statisch. Ook zullen we kijken of de opgave door onze samenwerkingspartners hetzelfde wordt gezien. Dit om te voorkomen dat Woonborg én haar omgeving verschillend tegen de opgave en hoe deze te realiseren, aan kijken.

Breng denken en doen in balans

De commissie zegt ook: denk meer na over effecten van beleid en doe af en toe wat minder. Dit interpreteer ik als een advies om het denken en onze actiegerichtheid in balans te houden: bij beleid meer denken en minder snel tot handelen overgaan. En bij het doen ook denken waarom en wat gaan we nou doen. Ik neem dit advies graag over omdat ik het herken. Wij gaan daarom aandacht schenken aan het versterken van ons denken, zonder dat we onze realisatiekracht verliezen. Mooie startprojecten zijn de klantstrategie, visie op leefbaarheid en visie op wonen en zorg.

Vorm je een beeld van een netwerkorganisatie en kies positie

De commissie zegt verder dat zij voor Woonborg kansen ziet om een helder beeld te gaan vormen van wat haar idee is over de netwerkorganisatie. Zij ziet aanknopingspunten voor meer positionering in het sociaal maatschappelijke domein. De commissie geeft Woonborg de tip om te gaan werken aan het opbouwen van relaties en effectief op zoek te gaan naar schaalvoordelen en mogelijkheden om samenwerking vorm te geven. Deze tip neem ik ter harte. We gaan de komende periode door met het ontwikkelen van onze organisatie en het versterken van onze maatschappelijke impact.

Bedankt!

Ik bedank nogmaals de visitatiecommissie én onze partners voor hun bijdrage aan deze visitatie. De feedback stelt ons in staat om te reflecteren, in te zien wat anders en beter kan. Over de uitkomsten van deze visitatie gaan wij graag verder in gesprek met onze partners, zodat we door samenwerking met elkaar de komende jaren nog betere prestaties aan onze huurders kunnen leveren.

Mede namens Emme Groot, voorzitter RvC,

Esther Borstlap,
directeur bestuurder Woonborg

Download visitatierapport 2015 -2018